Algemene voorwaarden marktplaats

Op de Marketplace van Delicathuis.nl kun Je merchandise en producten kopen voor Jouw restaurant. In deze Algemene Voorwaarden beschrijven We de voorwaarden, rechten en plichten die bij het bestellen van Producten van Delicathuis.nl via de Marketplace komen kijken. 

1 – Definities 

We gebruiken in deze Algemene Voorwaarden de volgende definities:

Algemene Voorwaarden – deze algemene voorwaarden;

Andere Verkopers – een derde partij niet zijnde Wij die via de Marketplace Producten aanbiedt;

Herroepingsrecht – de mogelijkheid om binnen bepaalde tijd van de Overeenkomst af te zien;

Jij / Jou – de eigenaar of vertegenwoordiger van een bij Delicathuis.nl aangesloten restaurant, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland [of het Belgisch Handelsregister] en waarmee Wij een Overeenkomst aangaan dan wel aan wie Wij een aanbieding doen;

Overeenkomst – een bestelling van Producten van Delicathuis.nl door Jou via de Marketplace;

Producten – producten en diensten die via de Marketplace worden aangeboden door Ons of Andere Verkopers;

Product(en) van Delicathuis.nl – Producten die via de Marketplace aangeboden worden door Ons;

Product(en) van Andere Verkopers – Producten die via de Marketplace aangeboden worden door Andere Verkopers;

Marketplace – de omgeving waarop door Ons en Andere Verkopers Producten en Producten van Andere Verkopers aan Jou worden aangeboden;

Delicathuis.nl / Wij / Ons – Fair Vison Marketing B.V., in Nederland handelend onder de naam Delicathuis.nl.

2 – Identiteit 

Wij zijn Delicathuis.nl.

Ons adres: Ridderhofstraat 42, 4434AP, Kwadendamme. Statutair zijn Wij ook gevestigd in Kwadendamme.

Marketplace webadres: www.delicathuis/shop.nl

En voor Jou als restaurant eigenaar: restaurants.delicathuis.nl.nl (let op, géén www)

Voor vragen zijn We 7 dagen per week bereikbaar op: 0630657963 

Maandag t/m woensdag van 09.00 tot 23.00 uur

Donderdag & vrijdag van 09.00 tot 0.00 uur

Zaterdag & zondag van 10.00 tot 0.00 uur

Mailen mag ook: info@delicathuis.nl

KVK-nummer: 80561969

BTW NR.: NL861717193B01

3 – Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst met betrekking tot Producten van Delicathuis.nl via de Marketplace, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door een bestelling te plaatsen accepteer Je deze Algemene Voorwaarden. Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de Marketplace. Indien Jij nadat de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd een bestelling plaatst, aanvaard Je daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Bekijk ze daarom goed voordat Je een bestelling plaatst, zo weet Je altijd wat Je van Ons kan verwachten.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Jou wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ook wanneer Wij aparte voorwaarden bieden bij een Product van Delicathuis.nl gelden deze Algemene Voorwaarden. 

4 – Aanbod

Ieder aanbod van Ons in de Marketplace is vrijblijvend. Wij streven ernaar voor elk aanbod alle informatie die Je nodig hebt om een goed beeld te vormen te vermelden, zodat het voor Jou en voor Ons duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan een aanbod verbonden zijn. Een kennelijke vergissing of fout in het aanbod of Marketplace bindt Ons niet.

Let op: Wij bieden de Marketplace alleen aan voor Jou als eigenaar of vertegenwoordiger van een bij Delicathuis.nl aangesloten restaurant. Alle Producten worden enkel verkocht in kleine hoeveelheden en voor Jouw eigen gebruik als restaurant, en zijn expliciet niet bedoeld voor andere doeleinden, zoals, maar niet uitsluitend, de verdere verhandeling of (door)verkoop. 

Indien Wij vermoeden dat Je desondanks de Marketplace gebruikt voor andere doeleinden dan Jouw eigen gebruik hebben Wij de mogelijkheid om hiervoor een per direct opeisbare boete op te leggen ter hoogte van het prijsverschil waaronder het Product via de Marketplace wordt aangeboden, en de prijs waaronder het Product vervolgens door Jou wordt aangeboden en/of verhandeld. Onder het verder verhandelen of (door)verkopen van Producten wordt in ieder geval begrepen iedere verhandeling van via de Marketplace verkregen Producten tegen betaling. Boetes dienen binnen 7 dagen te worden betaald. 

5 – Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Jou van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

Wij bevestigen Je per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod en vermelden daarbij de relevante informatie en gegevens die Je nodig hebt bij Je bestelling. Ook kun Je in Onze Marketplace onder “Mijn account” alle gegevens en de status van gemaakte orders bekijken. 

Wij hebben het recht om te informeren en/of te onderzoeken of Je aan de huidige en toekomstige betalingsverplichtingen kunt voldoen, en of Je Je aan deze Algemene Voorwaarden houdt. Mochten Wij om wat voor reden dan ook vermoeden dat dit niet het geval is of zal zijn, dan hebben Wij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren, te annuleren of er bijzondere voorwaarden aan te verbinden.

Indien Je deze Algemene Voorwaarden of andere van toepassing zijnde voorwaarden (inclusief de Algemene Voorwaarden voor Restaurants) schendt hebben Wij de mogelijkheid om Onze samenwerking met Jou per direct te beëindigen zonder voorafgaande aankondiging. Wij houden Ons het recht voor om verdere gerechtelijke stappen te nemen om eventuele (aanvullende) schade te claimen wanneer deze niet gedekt wordt door de in rekening gebrachte boetes.

6 – Prijs 

In Onze Marketplace worden bij Producten de prijzen duidelijk vermeld. Acties en aanbiedingen worden duidelijk zichtbaar aangegeven. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien Je voor Je bestelling bezorgkosten moet betalen, geven We Je dit duidelijk aan voordat Je de bestelling bevestigt.

7 – Nakoming en garanties

Wij staan ervoor in dat de Producten van Delicathuis.nl naar redelijkheid voldoen aan de specificaties die op de Marketplace vermeld staan. Wij spannen Ons in om de eigenschappen van Producten van Delicathuis.nl, zoals de materialen en de kleuren, zo goed mogelijk weer te geven. 

Let op: Wij bieden geen garantie voor gebreken aan Producten van Delicathuis.nl die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Wij geen invloed kunnen uitoefenen, zoals weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door Jou. Wij bieden geen enkele vorm van garantie wanneer Producten van Delicathuis.nl verkeerd of onzorgvuldig zijn gebruikt.

8 – Niet tevreden?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met Onze Klantenservice. Controleer meteen na ontvangst of het Product van Delicathuis.nl geen gebreken vertoont en of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met dat wat daarover is afgesproken. Wanneer van toepassing, hebben wij het recht te beoordelen of Je recht hebt op een nieuw Product van Delicathuis.nl of dat Je het aankoopbedrag, of een deel daarvan, terug krijgt. Heb Je het Product van Delicathuis.nl zodanig gebruikt dat het niet meer in ‘nieuwstaat’ is, dan verlies Je het recht om het aankoopbedrag terug te krijgen. Zorg ook dat Je het Product van Delicathuis.nl met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Ons kunt retourneren en volg daarbij de instructies van de Klantenservice op.

9 – Uitsluiting herroepingsrecht

De wettelijke bedenktijd bij verkoop op afstand is niet van toepassing op bestellingen via Onze Marketplace, omdat het geen consumentenkoop betreft. Daarnaast kunnen in ieder geval de volgende Producten niet geretourneerd worden: 

producten die als “outlet” artikel aangemerkt zijn in de Marketplace; 

gepersonaliseerde producten; 

verbruiksartikelen zoals servetten, tasjes en pizzadozen, waarvan de verpakking is geopend; 

ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen;

Producten van Andere Verkopers die door Andere Verkopers aangeboden worden op Onze Marketplace.

10 – Levering en uitvoering

Wij gaan zorgvuldig om met het in ontvangst nemen en het uitvoeren van bestellingen. Wij leveren op het adres dat Je aan Ons hebt doorgegeven, controleer het dan ook goed voor Je de bestelling plaatst. Op Onze Marketplace geven We Je een indicatie van de levertijd van ieder Product, let op: dit is slechts een indicatie en Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. Bestellingen worden normaal gesproken binnen 2 werkdagen overgedragen aan de vervoerder. Gepersonaliseerde producten worden doorgaans binnen 5 werkdagen aan de vervoerder overgedragen. Bestellingen kunnen door onvoorziene omstandigheden vertraging oplopen. Mocht Je van een bestelling na 10 werkdagen nog geen Track & Trace code ontvangen hebben, neem dan contact op met de Klantenservice. Zij kunnen uitzoeken wat de status van Je bestelling is.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten van Delicathuis.nl dragen Wij tot het moment dat het door Jou, of iemand die namens Jou mag tekenen, in ontvangst genomen wordt.

11 – Betaling 

Betalingen voor Producten van Delicathuis.nl worden, na goedkeuring door Ons, opgenomen in de verzamelfactuur die Je wekelijks van Ons ontvangt. De kosten van Je bestelling of koop worden in mindering gebracht op omzet uit online betalingen vanuit andere platformen van Delicathuis.nl. Voor betalen op rekening gelden dezelfde voorwaarden als in Onze Algemene Voorwaarden voor Restaurants.

12 – Klachtenregeling

Toch niet tevreden met de Producten van Delicathuis.nl of de afhandeling van Je bestelling? Wij behandelen Je klacht zo goed mogelijk. Neem contact met Ons op en beschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is, dan kunnen We Je zo snel mogelijk helpen. Wij helpen Je direct of Je hoort van Ons hoeveel tijd Wij nodig hebben. Uiterlijk binnen 14 dagen na het melden van de klacht kun Je van Ons een reactie verwachten. 

13 – Aansprakelijkheid

Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden. Directe schade bestaat alleen uit de redelijke kosten die Je hebt gemaakt om:

de oorzaak en de omvang van de schade te bepalen,

te zorgen dat Onze gebrekkige prestatie toch aan de Overeenkomst beantwoord, voor zover deze aan Ons toegerekend kunnen worden, en

directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden te voorkomen of beperken.

Iedere aansprakelijkheid voor directe schade is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Jou aan Ons betaalde factuurbedrag van de Marketplace in de maand waarin de schade heeft plaatsgevonden (inclusief gemaakte verzendkosten).

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Wij zijn uitgegaan van door of namens Jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ons of Onze leidinggevende ondergeschikten.

Jij vrijwaart Ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ons toerekenbaar is.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

14 – Ongeldige bepaling

Als enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

15 – Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsnamen, merken, logo’s, productbeschrijvingen, afbeeldingen, illustraties en overige ontwerpen van het Marketplace platform liggen bij Fair Vison Marketing B.V. of haar licentiegevers. Ieder gebruik van de Marketplace of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor Je eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ons.

16 – Privacy

We gaan zorgvuldig met Je gegevens om.

17 – Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen Jou en Delicathuis.nl is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Breda.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 07 November 2020.